OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

  • 01.06.2022, 14:52
  • Grzegorz Kosierb

Zarządzenie Nr 6.2022

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 1 marca 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Fajsławice w 2022 r.

 

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Fajsławice w 2022 r.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert podaję do wiadomości publicznej przez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Fajsławice,
  2. na stronie internetowej gminy www.fajslawice.eu,
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Fajsławice.

§ 3. Wykonania zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy Fajsławice i inspektorowi do spraw promocji gminy Fajsławice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe