Ogłoszenie Wójta Gminy Fajsławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice.

  • 04.07.2022, 08:07
  • Grzegorz Kosierb
Ogłoszenie Wójta Gminy Fajsławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany…

Fajsławice, dnia 4 lipca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Fajsławice

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z U. 2022, poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Fajsławice uchwały Nr XLII/239/2022  z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice.

Wnioski do  zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu, można  składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną  do Wójta Gminy Fajsławice,  Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, e-mail: [email protected] lub z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
(EPUAP):/s0wf34tn52/SkrytkaESP w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  25 lipca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Fajsławice. Wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Fajsławice danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fajsławice

/-/ Janusz Pędzisz

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe