ZAWIADOMIENIE

 • 09.06.2022, 12:22
 • Grzegorz Kosierb
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022r. poz.559 z późn. zm.)

zwołuję

XLIII Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Debata na temat raportu o stanie Gminy Fajsławice za 2021 rok.

a)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fajsławice za 2021r.    

 1. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Fajsławice za 2021 r. oraz innych  sprawozdań Wójta Gminy, w tym:
 1. odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Fajsławice rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021rok,
 2. odczytanie uchwały nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice w sprawie opinii do wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice,
 3. odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2021 rok,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

  /-/ Sławomir Michalak

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe