Zawiadomienie

 • 21.09.2022, 13:16
 • Grzegorz Kosierb
Zawiadomienie

RG.0002.11.2022                                                                                   Fajsławice, dn. 21 września 2022r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022r., poz.559 ze zm.).

zwołuję

XLV Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 28 września  2022 roku (środa) o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Fajsławice za I półrocze 2022r. oraz informacji        o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fajsławice za I półrocze 2022r
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Fajsławice na lata 2022-2024
 2. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr XV/93/2019 Rady Gminy Fajsławice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, za warunki pracy, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice,
 3. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Fajsławice od Skarbu Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządu i własności dróg wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” Część 1 (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0 km, tj.: odcinek realizacyjny nr 1: Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz    z węzłem — węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz   z węzłem, o długości ok. 15,9 km; odcinek realizacyjny nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” wraz  z węzłem –węzeł „Izbica” wraz z węzłem o długości ok. 17,8 km; odcinek realizacyjny nr 4: węzeł „Izbica” bez węzła –węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem o długości ok. 10,3 km,
 4. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Fajsławice własności nieruchomości stanowiącej drogi,
 5. w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Utworzenie w powiatowym SP ZOZ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego”,
 6. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok,
 7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

      Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                         /-/ Sławomir Michalak

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe