RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DODATEK WĘGLOWY

  • 17.08.2022, 11:24
  • Aleksandra Granat
Zdjęcie przedstawia grafikę Dodatku Węglowego przyznawanego dla gospodarstw… Serwis Rzeczpospolitej Polskiej Dodatek Węglowy 3 tys. złotych dla gospodarstw domowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że wnioski na Dodatek Węglowy można składać w terminie od 17.08.2022 r. do 30.11.2022r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach, Fajsławice 4, 21-060 Fajsławice

Dane niezbędne do wypełnienia wniosku to pesele członków gospodarstwa domowego, numer konta bankowego

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Formularz wniosku znajduje się w załączniku.

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe