PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  • 17.06.2022, 09:50
  • Grzegorz Kosierb
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Fajsławice

 

Położenie

nieruchomości

Nr działki/

nr KW

Powierzchnia

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie/sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

(w zł)

Wadium

(w zł)

 

 

 

Siedliska Pierwsze

0008

 

 

 

1442/6

ZA 1K/00052068/7[1]

 

 

1 300m2

Działka wchodzi w skład obszaru przeznaczonego pod teren zieleni parkowej oraz zespół dworski adaptowany na usługi łączności i administracji oznaczonego symbolem 1ZP/A-UK/UO/MN

 

 

52 600,00

 

 

3 000,00

 

Opis nieruchomości.

Nieruchomość składa się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1442/6 i powierzchni 1300m2. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Zachodnim bokiem przystaje do działki stanowiącej drogę gminną, łączącą się z drogą powiatową, prowadzącą z Fajsławic do Rybczewic przez Ksawerówkę. Działka nie jest ogrodzona. Działka jest zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, o powierzchni 108,36m2, położonym w jej południowo-zachodnim rogu.

Warunki przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213, z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce (pieniądzu) w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), na rachunek bankowy gminy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach Nr 52 8200 1034 2004 3400 0299 0014, w terminie do dnia 19 lipca 2022 r. (wtorek). Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku gminy Fajsławice.

Przetarg odbędzie się 22 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, w sali obrad rady gminy.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Dokumenty te powinny być okazane komisji przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie z osobą, który przetarg wygra (zaoferuje najwyższą cenę). Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena podlega zapłacie na rachunek gminy Fajsławice tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na tym rachunku. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazany rachunek.

Ogłoszenie zamieszcza się na stronach: https://ugfajslawice.bip.e-zeto.euhttps://fajslawice.eu i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Fajsławice.

Informacji o przetargu udziela Sekretarz Gminy Fajsławice, tel. 81 58 53 002, 81 58 53 055.

 

                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                              

/-/Janusz Pędzisz

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:  J.K.

81 58 53 055

 

[1] prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe