NOWE ZASADY UPRAWY MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH

  • 10.05.2022, 13:35
  • Grzegorz Kosierb
NOWE ZASADY UPRAWY MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH
Od dnia 7 maja 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzenia upraw maku i konopi włóknistych, które znoszą obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych przez wójta ( burmistrza, prezydenta) właściwego według miejsca położenia uprawy.

Obecnie warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku lub skupu maku od producenta maku jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów malcu oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku.

Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

Uprawa malcu niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze, w tym na potrzeby własne oraz na potrzeby nasiennictwa. Powierzchnia uprawy maku niskomorfinowego na potrzeby własne wynosi nie więcej niż 1 ha rocznie. Mak niskomorfmowy pochodzący z upraw własnych może być przetwarzany we własnym zakresie na cele spożywcze oraz na potrzeby nasiennictwa.

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych lub skupu konopi włóknistych od producenta konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych.

Zmiana przepisów wprowadza rozszerzenie listy potrzeb i celów na jakie mogą być uprawiane konopie włókniste. Uprawa może być prowadzona na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne i energetyczne, nasiennictwa , naukowo- badawcze, hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe,pszczelarskie, nawozowe, izolacyjne, na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin.

Organem właściwym do dokonania wpisu i odmowy wpisu do rejestru maku i rejestru konopi włóknistych, zmiany wpisu w tych rejestrach lub wykreślenia z tych rejestrów jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa , właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać mak lub konopie włókniste, albo podmiotu zamierzającego skupować mak lub konopie włókniste od producenta maku lub producenta konopi włóknistych.

Wpisu do rejestru malcu lub rejestru konopi włóknistych oraz zmiany wpisu w tych rejestrach dokonuje się na wniosek złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Krajowego Ośrodka.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022 poz.764).

-Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. 2022 poz.763).

Informację sporządziła: Anna Rozwałka.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe