OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • 20.04.2022, 13:52
 • Grzegorz Kosierb
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I. Wójt Gminy Fajsławice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Fajsławice

Referat Oświaty i Obsługi Instytucji Kultury

Fajsławice 107

21-060 Fajsławice

2. Nazwa stanowiska urzędniczego:

pracownik ds. płac i księgowości oświatowej

3. Liczba/wymiar etatu:

pełny wymiar czasu pracy

___________________________________________________________________________

II. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

1.    wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne;

2.    bardzo dobra obsługa komputera;

3.    znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, w tym Karty Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, przepisów o ubezpieczeniach społecznych i o rachunkowości;

4.    posiadanie obywatelstwa polskiego;

5.    pełna zdolność do czynności prawnych;

6.    korzystanie z pełni praw publicznych;

7.    brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

9.    nieposzlakowana opinia.

Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

__________________________________________________________________________

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2.  samodzielność i dyspozycyjność,

3.  dobra organizacja pracy, umiejętność syntezy i analizy danych,

4.  umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, inicjatywa,

5.  wysoka kultura osobista.

___________________________________________________________________________

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sporządzanie list płac i przelewów wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 2. przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych;
 3. prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS
  i Urzędem Skarbowym;
 4. prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników;
 5. wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika;
 6. rozliczanie godzin ponadwymiarowych;
 7. sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 8. sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych;
 9. sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników (PIT 11, PIT 40);
 10. prowadzenie księgowości placówek oświatowych;
 11. sprawdzanie rachunków placówek oświatowych pod względem formalnym i rachunkowym, przygotowywanie rachunków do zapłaty;
 12. dekretowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych;
 13. księgowanie wydatków i dochodów oraz funduszu świadczeń socjalnych szkół i ich uzgadnianie;
 14. prowadzenie sprawozdawczości finansowych szkół;
 15. księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, pomocy naukowych itd., prowadzenie ewidencji środków trwałych placówek oświaty;
 16. organizowanie przeprowadzania inwentaryzacji i jej rozliczanie.

___________________________________________________________________________

V. Warunki pracy na stanowisku:

-    praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą urządzeń technicznych;

-    obsługa komputera co najmniej 4 godziny dziennie, z zastosowaniem narzędzi informatycznych;

-    praca w budynku Urzędu Gminy Fajsławice,

-    praca w godzinach: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30–15:30;

-    praca w zespole.

___________________________________________________________________________

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W marcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Fajsławice w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

___________________________________________________________________________

VII. Wymagane dokumenty:

-  list motywacyjny;

-  życiorys z opisem przebiegu nauki i dotychczasowej pracy (doświadczenia zawodowego);

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;

-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli dotyczy);

-  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

-  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Życiorys i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”, numerem telefonu kandydata lub adresem poczty elektronicznej.

__________________________________________________________________________

VIII. Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: pracownik ds. płac i księgowości oświatowej” lub w wersji elektronicznej na adres: [email protected] w terminie do dnia 4 maja 2022 r. (środa), do godz. 10:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Fajsławice (http://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice.

                                                                        Z upoważnienia Wójta Gminy Fajsławice

                                                                                             /-/Jacek Kęcik

                                                                                           Sekretarz Gminy

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej „RODO”) - Urząd Gminy Fajsławice informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie Gminy Fajsławice, jest Wójt Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107.
 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można kontaktować się z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną ([email protected]) lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do  realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Fajsławice przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Fajsławice.
 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku bezpodstawnego przetwarzania
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-    administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,

-    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe