ZAWIADOMIENIE

 • 14.01.2022, 12:45
 • Grzegorz Kosierb
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021r., poz.1372 z późn. zm.).

zwołuję

XXXV Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 21 stycznia 2022 roku (piątek) o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

         Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady w tym przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok oraz przedstawienie planów pracy na 2022 rok.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 2. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu,
 3. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
 4. w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118L Biskupice – Boniewo od km 4+600 do km 5+735 o dł. 1,135 km”,
 5. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022,
 6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.

7.Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

/-/ Sławomir Michalak

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe