NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • 11.01.2022, 10:49
 • Grzegorz Kosierb
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Od 1 stycznia 2022 r. na terenie Powiatu Krasnostawskiego jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (82) 576 52 11 do 13. Dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o dowolnej porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/lubelskie/krasnostawski

Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).

Dla kogo?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji – w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Harmonogram działania punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Krasnostawskiego

2022

Punkt 1

Prowadzony przez
Radców Prawnych
Adwokatów
wskazanych przez ORA i OIRP

 

 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2

Prowadzony przez
Organizację Pozarządową: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin (radcowie prawni, adwokaci)

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Punkt 3

Prowadzony przez
Organizację Pozarządową:
Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, ul. Lwowska 28/22, 22-400 Zamość (adwokat, doradca obywatelski)

Nieodpłatne Poradnictwo
Obywatelskie

 

Poniedziałek

budynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym,
Łopiennik Nadrzeczny 3A
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A
8.00 – 12.00

Wtorek

budynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 - 16:00

Urząd Gminy Kraśniczyn, ul. Kościuszki 21

8.00 – 12.00

Urząd Gminy Żółkiewka,
ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
8.00 – 12.00

Środa

budynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym,
Łopiennik Nadrzeczny 3A
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Izbica,
ul. Gminna 4
8.00 – 12.00

Czwartek

budynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 - 16:00

Urząd Gminy Kraśniczyn, ul. Kościuszki 21

8.00 – 12.00

Urząd Gminy Żółkiewka,
ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
8.00 – 12.00

Piątek

budynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 - 16:00

Centrum Społeczno - Kulturalne w Gorzkowie
ul. Nadrzeczna 4
08.00 – 12.00

Urząd Gminy Izbica,
ul. Gminna 4
8.00 – 12.00

 

 

 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe