XXXIV Sesja Rady Gminy Fajsławice

 • 28.12.2021, 15:12
 • Aleksandra Granat
Zdjęcie przedstawia herb Gminy Fajsławice Urząd Gminy Fajsławice Herb Gminy Fajsławice

Dnia 28 grudnia 2021r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Fajsławice.

Wszystkie rozpatrzone tego dnia projekty uchwał zostały podjęte jednogłośnie.  Dotyczyły one m.in.: udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu, a także udzielenia Miastu Chełm pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

W dalszej części posiedzenia podjęto cztery uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Fajsławice. Od 1 stycznia 2022r. będzie możliwość kompostowania bioodpadów. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na takie działania, będą musieli zmienić deklarację. Zmianie ulegnie również wysokość stawki za odpady zmieszane z 13 zł na 12 zł od osoby. Od 2022r. odpady zmieszane i segregowane będą odbierane tylko raz w miesiącu przez cały rok.

Jednogłośne uchwalenie przez radnych budżetu na rok 2022 poprzedziło odczytanie przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Annę Kosierb opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2022-2025.

W związku ze zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska i pracowników samorządowych podjęto również uchwałę ustalającą wynagrodzenie Wójta Gminy Fajsławice.

Przed uchwaleniem przez radnych budżetu gminy na 2022r.  Wójt przedstawił jego główne założenia.

Planowane na 2022 rok dochody budżetu gminy określono na kwotę 24.957.352,80 zł, z tego:

 • dochody bieżące – 19.224.693,00 zł
 • dochody majątkowe – 5.732.659,80 zł.

 

            Zakładana w budżecie gminy wielkość dochodów obejmuje:        

 1. dochody własne w wysokości – 6.567.787,00 zł 

     w tym:

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – 2.179.732,00 zł

udziały w podatkach z Ministerstwa Finansów – 2.252.828,00 zł 

 

 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 4.318.589,00 zł
 2. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 290.500,00 zł
 3. subwencje – 8.047.817,00 zł,  w tym subwencja oświatowa- 3.944.585,00 zł
 4. dotacje i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- 5.732.659,80 zł.

                        Planowane na 2022 rok wydatki budżetu gminy to kwota   27.630.315,80 zł.

W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki własne bieżące na kwotę 14.398.480,28 zł.

Planowane wydatki działu  Oświata i wychowanie to kwota 6.458.449,00 zł.

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wynoszą 3.944.585,00 zł.

Gmina Fajsławice w roku 2022 do zbilansowania systemu oświaty planuje dołożyć kwotę 2.513.864,00 zł z dochodów własnych.

 

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wynoszą 609.649,00 zł.

Gmina Fajsławice w roku 2022 do zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi planuje dołożyć kwotę 103.839,97 zł z dochodów własnych.

            Na  2022 rok zaplanowano spłaty pobranych kredytów w wysokości  488.436,00zł.

Spłata kredytów nastąpi z dochodów własnych budżetu gminy.

 

Spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych przedstawiała się następująco :

2019 rok w wysokości -  1.028.182 zł

2020 rok w wysokości–     967.184 zł

2021 rok w wysokości–     488.436 zł

 

Wydatki związane z obsługą długu związane są ze skalą zaciągniętych kredytów, jak również tych planowanych w budżecie gminy do zaciągnięcia, a także wysokość odsetek od udzielonych kredytów.

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku łącznie pozostało do spłaty  4.054.298,00 zł kredytów długoterminowych, zaciągniętych w latach 2010, 2014, 2018. 

Od trzech lat gmina nie zaciągała żadnych kredytów.         

           

            Planowany budżet gminy na 2022 rok tworzy deficyt budżetu w kwocie 2.672.963,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • kredytów i pożyczek w kwocie 1.024.798,00 zł (planowane do zaciągnięcia w 2022 r.)
 • wolnych środków w kwocie 412.665,00 zł  ( uzupełnienie subwencji ogólnej)
 •  z tytułu  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.235.500,00 zł ( środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

            Następnie Wójt gminy przedstawił zebranym zaplanowane na 2022 rok inwestycje.

Dzięki środkom finansowym przyznanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych wykonana zostanie:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej w Gminie Fajsławice

Wartość planowanej inwestycji wyniesie 8 mln. zł. Pozyskano 7 mln 600 tys.

W ramach zadania przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Fajsławicach, która jest bardzo awaryjna i ma ograniczoną wydajność. Ponadto zmodernizowana zostanie stacja podciśnieniowa oraz rozbudowana sieć kanalizacyjna nieskanalizowanej części Fajsławic.

2. Wymiana istniejących lamp sodowych na led wraz z rozbudową oświetlenia w gminie Fajsławice

Wartość planowanej inwestycji wyniesie 3 mln 160 tys. zł. Pozyskano 2 mln 700 tys. zł.

Zakres wykonanych prac obejmie wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne (istniejących lamp sodowych na LED) oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na trasach:

 • Siedliska –Fajsławice tzw. „dołem”
 • od SUR do skrzyżowania z drogą powiatową w Boniewie, tzw. „poprzeczka”
 • Wola Idzikowska przy drodze powiatowej

Łącznie oświetlone będzie 5,5 km dróg.

Z własnych środków gmina Fajsławice dołoży do tych zadań 860 tys. zł.

Ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zamierzamy wykonać:

1. Wymianę nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach za kwotę 262 tys. zł

2. Budowę małego boiska typu „Orlik” wraz z miejscami parkingowymi przy Ośrodku Zdrowia w Fajsławicach – kwota 361 tys. zł

3. Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Fajsławice za kwotę 550 tys. zł oraz budowę sieci wodociągowej w centrum Fajsławic za kwotę 210 tys. zł.

Łącznie na te zadania pozyskana została kwota 11 mln 660 tys. zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych planowane są dwie inwestycje:

 • droga przy Szkole Podstawowej w Fajsławicach wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej biegnącej do Trawnik. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodniki, parkingi i przejścia dla pieszych. Ogólny koszt inwestycji wyniesie ok. 1 mln. 400 tys. zł
 • remont drogi gminnej w Suchodołach  - od skrzyżowania z droga powiatową do Kosnowca do Siedlisk Pierwszych. Ogólny koszt inwestycji szacuje się na 800 tys. zł.

Ponadto zamierzamy przebudować drogi gminne w Dziecininie i Marysinie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za ok. 800 tys. zł.

Projektujemy też przebudowę placu zabaw w centrum Fajsławic. W ramach inwestycji zamontowane zostaną nowe urządzenia dla dzieci o wartości 53 tys. zł.

Planowana jest przebudowa drogi powiatowej w Boniewie za 100 tys. zł.

Utwardzony zostanie teren przy Ośrodku Pomocy Społecznej  za kwotę 120 tys. zł.

Zmodernizowany zostanie dach na budynku świetlicy wiejskiej w Marysinie za 20 tys. zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania z programu Cyfrowa Gmina planowana jest cyfryzacja Urzędu Gminy Fajsławice. Za kwotę 136.470 zł wdrożone zostaną e-usługi, które umożliwią naszym mieszkańcom załatwianie spraw przez Internet bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie (m.in. podgląd na stan rozliczeń, możliwość realizacji szybkich płatności). Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2023 r.

W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” gmina Fajsławice otrzymała kwotę 130 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w celu utworzenia w naszych gminnych szkołach nowoczesnych laboratoriów, umożliwiających uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii. Zakupione zostaną drukarki 3D, miniroboty, zestawy mikrokontrolerów, stacje lutownicze i sprzęt audio video.  Zajęcia w utworzonych laboratoriach rozpoczną się od 1 września 2022r.

W miarę ogłoszonych naborów będziemy na bieżąco pozyskiwać środki finansowe na niezbędne zadania gminy.

 

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe