Rewitalizacja zagospodarowania wokół zbiornika wodnego w Fajsławicach dz. nr 2276/1 w ramach lokalnego wsparcia ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego

 • 05.10.2020, 08:40
 • Grzegorz Kosierb
Rewitalizacja zagospodarowania wokół zbiornika wodnego w Fajsławicach…
Projekt pn. „Rewitalizacja zagospodarowania wokół zbiornika wodnego w Fajsławicach dz. nr 2276/1 w ramach lokalnego wsparcia ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Cel projektu:

Przywrócenie pełnej funkcjonalności zdegradowanemu zbiornikowi wodnemu i jego otoczeniu oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej i poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano m.in:

 • utwardzenie ścieżki gruntowej – chodnik;
 • utwardzenie powierzchni parkingu, wyznaczenie 4 miejsc postojowych, w tym 1 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;
 • remont grobli;
 • remont istniejącego łącznika ciągu pieszego nad ciekiem Krynica;
 • remont istniejącej wiaty wędkarskiej;
 • wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, montaż latarni parkowych, montaż instalacji fotowoltaicznej, monitoringu;
 • dostawę i montaż altany widokowej o pow. 2 x 3m;
 • dostawę i montaż ławek parkowych;
 • dostawę i montaż tablicy informacyjnej turystycznej;
 • dostawę i montaż śmietniczek parkowych;
 • urządzenie plaży trawiastej;
 • wykonanie trawników dywanowych;
 • nasadzenia drzew i krzewów.

 

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 399 961,56 zł

Wartość dofinansowania z umowy o dofinansowanie: do 312 951,08zł (do 95% kwalifikowanych kosztów netto)

Planowany okres realizacji: do 30.11.2021 roku (rzeczowy), do 31.12.2021 roku (finansowy).

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe