Modernizacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Fajsławice

  • 15.04.2021, 08:25
  • Grzegorz Kosierb
Modernizacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Fajsławice
Operacja pn. „Modernizacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Fajsławice” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem realizacji operacji jest:

 

Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej i racjonalne gospodarowanie zasobami dzięki modernizacji istniejącej infrastruktury wodociągowej. Inwestycja obejmuje wyposażenie stacji wodociągowej w Siedliskach w system pomiarów parametrów fizycznych lokalnych i zdalnych. Ww. operacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury technicznej wsi, wpłynie na podwyższenie standardu życia mieszkańców. Dzięki operacji zwiększy się jakość oraz bezpieczeństwo systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

Przewidywane wyniki operacji:

  • przebudowa ujęcia wody: 1 szt.

 

 

Wartość projektu z umowy o dofinansowanie: 69 171,99zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 56 712,35zł

Wartość dofinansowania z umowy o dofinansowanie: do 36 086zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych)

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 23.02.2021r.

Planowany okres realizacji z umowy o dofinansowanie: do VI.2021r.

 

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe