Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina

  • 16.11.2021, 12:11
  • Aleksandra Granat
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina Powiat Krasnostawski

Komunikat Nr 1/2021

z dnia  05 listopada 2021r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych
w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym oraz na wypadek wystąpienia niekorzystnych czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt w okresie zimowym.
 

 

Szanowni Państwo, brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.

Dlatego przypominam, przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane), w szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami, do przeprowadzania kontroli stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych uprawnione są osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – mogą przeprowadzać tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności.

Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń
z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719).

Przypominam również, że w okresie jesienno-zimowym  obiekty budowlane narażone są na występowanie niekorzystnych czynników zewnętrznych oddziaływujących na nie, spowodowanych działaniem sił natury, takich jak silne wiatry i intensywne opady atmosferyczne, w szczególności opady śniegu  stanowiące potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów budowlanych, a co się z tym wiąże zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Należy zwrócić uwagę na obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachów, a także usuwania sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków, a w przypadku uszkodzenia obiektu lub bezpośredniego zagrożenia uszkodzeniem - poddania obiektu kontroli bezpiecznego użytkowania .

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

                                                                                 Powiatowy Inspektor Nadzoru

                                                                                               Budowlanego w Krasnymstawie

                                                                                               mgr inż. Anna Wojtaszek 

 

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe