XXX Sesja Rady Gminy Fajsławice

  • 21.09.2021, 13:19
  • Aleksandra Granat
Zdjęcie przedstawia posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Fajsławice Urząd Gminy Fajsławice Posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Fajsławice
Dnia 17 września 2021r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Fajsławice.

Obecni na sesji radni i sołtysi wysłuchali informacji Wójta Gminy Fajsławice Janusza Pędzisza o bieżącej pracy. Wójt gminy poinformował zebranych m.in. o przystąpieniu Gminy Fajsławice do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji w miejscowości Fajsławice Kolonia, a także o ogłoszonym przetargu na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy gminie i wymianę nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Fajsławicach oraz złożonych wnioskach do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022r.Pierwszy dotyczy przebudowy drogi od szosy trawnickiej (skrzyżowanie z SKR i za szkołę wraz z miejscami parkingowymi). Drugi wniosek dotyczy remontu drogi w Suchodołach – od skrzyżowania z drogą na Kosnowiec w stronę Siedlisk o długości 1,2 km. Tu również planowane jest wykonanie oświetlenia.

W dalszej części posiedzenia przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosierb przedstawiła pozytywna opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2021r. dotyczącą informacji Wójta Gminy Fajsławice o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.  

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Fajsławice. Projekt regulaminu został przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Wodom Polskim.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Fajsławice dróg dojazdowych, które wybudowane będą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w ciągu drogi ekspresowej S17.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe