Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

  • 26.07.2021, 09:55
  • Grzegorz Kosierb
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Wójt Gminy Fajsławice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz.

Parametry techniczne:

Marka:                        Mercedes Benz

Model:                        Vito

Rok produkcji:           2005

Przebieg:                     543 000km

Kolor:                        biały

Silnik:

Pojemność                  2148cm³

Moc:                           110kW

Paliwo:                       Olej napędowy (Diesel)

Skrzynia biegów:        MANUALNA

Napęd:                                   tył

Liczba miejsc:             9 (8+1)

VIN:                           WDF63970513179438

 

Pojazd sprawny technicznie.

Cena wywoławcza: 7 500 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100).

Przetarg odbędzie się 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, sala nr 16 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
  2. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
  1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, przedłożenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
  2. w przypadku osób prawnych – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, w tym również aktualnych wypisów z właściwego rejestru sądowego dotyczących wspólników podmiotu, a będących również osobami prawnymi, stosownych pełnomocnictw, okazanie dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
  3. w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopi umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) każdego ze wspólników spółki, kopie decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON poświadczonej za zgodność z oryginałem (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).
  1. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej oświadczenia czy samochód zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu samochodu z majątku wspólnego,
  2. w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej pełnomocnictwa.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba stawi się na przetarg i przystąpi do licytacji.

Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu (wyłonienia nabywcy).

Informacji w sprawie przetargu, w tym ewentualnych oględzin samochodu, można uzyskać pod nr 81 58 53 002.

Gmina Fajsławice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu jego otwarcia, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn.

Gmina Fajsławice zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

Gmina Fajsławice zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn(między innymi w przypadku, gdy zawarcie ważnej umowy sprzedaży będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedającego bądź z przyczyn nieznanych sprzedającemu w chwili przeprowadzenia przetargu), w terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy Fajsławice (w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży odszkodowanie) z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

                                                                                 

                       WÓJT GMINY

                                                                                                       /-/ Janusz Pędzisz

Sporządził: J.K.

Grzegorz Kosierb

Zdjęcia (4)

Podziel się:


Pozostałe