ZAWIADOMIENIE

 • 01.06.2021, 14:25
 • Aleksandra Granat
ZAWIADOMIENIE

RG.0002.4.2021                                                                               Fajsławice, dn. 1 czerwca 2021r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz.713 z późn. zm.)

zwołuję

XXVIII Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 15 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o Programie Czyste Powietrze i „Stop Smog” oraz innych programach realizowanych przez fundusz.
 5. Informacje o pracach komisji rady.
 6. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 7. Debata na temat raportu o stanie Gminy Fajsławice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fajsławice za 2020r.    
 9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Fajsławice za 2020r. oraz innych sprawozdań Wójta Gminy, w tym:
 1. odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Fajsławice rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
 2. odczytanie uchwały nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice w sprawie opinii do wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice,
 3. odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
 4. dyskusja
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2020rok,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Fajsławice w roku szkolnym 2021/2022
 2. w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Suchodoły-Siedliska-Ksawerówka od km 3+119,50 do km 4+945”.
 3. w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok,
 4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024,
 1.  Wolne wnioski i informacje.
 2.  Zakończenie obrad.

                                                                                                /-/ Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                        Sławomir Michalak

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe