ZASADY UPRAWY MAKU NISKOMORFINOWEGO I KONOPI WŁÓKNISTYCH W 2021 ROKU.

  • 23.04.2021, 12:28
  • Grzegorz Kosierb
ZASADY UPRAWY MAKU NISKOMORFINOWEGO I KONOPI WŁÓKNISTYCH W 2021 ROKU.
Uprawy maku i konopi podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz.U. z 2020r.poz.2050). Zgodnie z przepisami w/w ustawy uprawy mogą być prowadzone na następujących warunkach:

- Uprawa maku  może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na  uprawę, przy zastosowaniu  materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

- Uprawa  konopi  włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy  zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy  kontraktacyjnej, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka  województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Stosowanie  materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo  kategorii  kwalifikowany  w rozumieniu  przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu  tego materiału siewnego oraz  etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Zezwolenie na uprawę  maku lub konopi włóknistych wydaje wójt właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Powierzchnię  uprawy wymienionych roślin  określa Uchwała NR XXIII/387/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w  sprawie określenia  ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa  na  terenie  województwa lubelskiego 2021 roku. Przyzna powierzchnia uprawy maku niskomorfinowego  w 2021 r. dla gm. Fajsławice wynosi 5 ha, natomiast konopi włóknistych 50 ha.

 Informacji dot. wydawania zezwoleń na uprawę w/w roślin udziela pracownik UG  Fajsławice- pokój Nr 8 , te. 81 585 30 60.

 

Informację sporządziła: Anna Rozwałka

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe