ZAWIADOMIENIE

 • 22.04.2021, 09:39
 • Grzegorz Kosierb
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz.713 z późn. zm.)

zwołuję

XXVII Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Marszałka Województwa Lubelskiego o współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Gminą Fajsławice.
 5. Przyjęcie informacji z oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r. oraz sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach za 2020r.
 6. Przyjęcie  informacji z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Fajsławicach za 2020r.
 7. Przyjęcie informacji  z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach za 2020r.
 8. Przyjęcie informacji Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie i informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Fajsławice za 2020r.
 9. Informacje o pracach komisji rady.
 10. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przystąpienia do opracowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
 2. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Fajsławice na lata 2021-2027” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
 3. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach;
 4. w sprawie zmiany w budżetu na 2021 rok,
 5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024,
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2.  Zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ Anna Wójcik

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe