ZAWIADOMIENIE

 • 11.02.2021, 16:59
 • Grzegorz Kosierb
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz.713 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXVI Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 18 luty 2021 roku (czwartek) o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
 2. w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice-Ksawerówka od km 3+119,50 do km 4+945
 3. w sprawie zmiany w budżetu na rok 2021,
 4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024,
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

/-/ Sławomir Michalak

 

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe