Ogłoszenie

  • 11.02.2021, 15:01
  • Grzegorz Kosierb

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), Wójt Gminy Fajsławice informuje, że w skład komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. w obszarze Kultura fizyczna i sport, wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

W związku z tym, wzywa się te organizacje i podmioty do wskazania osób do komisji konkursowej, w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. (czwartek).

W przypadku niewskazania tych osób, komisja konkursowa będzie działała bez ich udziału.

Z upoważnienia Wójta Gminy Fajsławice

/-/Jacek Kęcik

Sekretarz Gminy

 

 

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe