Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dziecinin

  • 14.01.2021, 14:58
  • Grzegorz Kosierb
Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej  w miejscowości Dziecinin

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony

na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Dziecinin

Przedmiot dzierżawy

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,53 ha położona w miejscowości Dziecinin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 189/1.

Cena wywoławcza

Wywoławcza wysokość stawki czynszu wynosi 406,50 rocznie (słownie: czterysta sześć złotych 50/100). Stawka nie obejmuje podatku VAT, podatków lokalnych. Stawkę postąpienia ustala się na 50,00 zł.

Okres dzierżawy

Okres dzierżawy ustala się na 3 lata od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Termin przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) w sali szkoleń Urzędu Gminy Fajsławice (I piętro), o godzinie 9:00.

Wadium

1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł na rachunek bankowy w

Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach

52 8200 1034 2004 3400 0299 0014

do dnia 28 stycznia 2021 r.

2.  Wadium wniesione przez oferenta, który został wyłoniony na dzierżawcę nieruchomości wlicza się na poczet czynszu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z najemcą.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który w wyniku przetargu został wskazany jako najemca lokalu, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

3.  Termin zawarcia umowy dzierżawy ustala się na 7 do od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wymagane dokumenty

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej w dniu przetargu:

a) dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .

b) aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna;

c) pełnomocnictwo – jeżeli w przetargu występuje pełnomocnik;

d) dowód wpłaty wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 15 do 27 stycznia 2021 r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. .

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr.: 81 58 53 002. 81 58 53 055

                                                                                           

Wójt Gminy Fajsławice

/-/  Janusz Pędzisz

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe