XXIV Sesja Rady Gminy Fajsławice

  • 23.12.2020, 13:04
  • Aleksandra Granat
XXIV Sesja Rady Gminy Fajsławice
Dnia 22 grudnia 2020r. w Sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Fajsławice. Obecni na sesji radni i sołtysi wysłuchali informacji zastępcy wójta gminy o bieżącej pracy urzędu. Zastępca wójta gminy poinformował zebranych m in. o podpisaniu umowy na rewitalizację zbiornika wodnego w Fajsławicach, a także o ogłoszonym przetargu na montaż Odnawialnych Źródeł Energii, który rozstrzygnięty zostanie 20 stycznia 2021r.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały m.in. dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Fajsławice na rok 2021. Podjęte zostały uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, mające na celu dostosowanie ich do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: odbioru zmieszanych odpadów oraz ulegających biodegradacji - w miesiącach od kwietnia do października powyższe odpady będą odbierane raz na dwa tygodnie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie czynny w soboty w godzinach 8:00 – 13:00.

Podjęta została również uchwała określająca zasady przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Fajsławice i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Uchwała zmienia zasady wypłacania diet z jednorazowych za każde posiedzenie na diety zryczałtowane.

Zastępca Wójta i Przewodniczący Rady Gminy na koniec spotkania złożyli wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe