Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO FL 614

 • 16.12.2020, 11:51
 • Grzegorz Kosierb
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO FL 614
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego.

Wójt Gminy Fajsławice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczy marki  VOLVO

FL 614–pojazd typu STRAŻ.

 

Marka:                        VOLVO

Model:                                    FL 614

Rok produkcji:           1994

Przebieg:                     18747 km

Kolor pojazdu:           czerwony

Wymiary pojazdu:

Długość:                     7,30 m

Szerokość:                  2,35 m

Wysokość:                  3,20 m

Silnik:

Pojemność:                 5480 cm³

Moc:                           155kW

Paliwo:                       Olej napędowy (Diesel)

Zabudowa/Wyposażenie:

Zabudowa aluminiowa, zamykana roletami aluminiowymi.

Zbiornik wodny:        2050l

Zbiornik piany:           60l

Autopompa:               GODIVA

Szybkie natarcie:        2 kpl., długość węża 2x 40 mb

Maszt oświetleniowy pneumatyczny: 1 szt.

Drabina aluminiowa: szt. 1

Posiada mocowania do dwóch drabin pożarniczych.

Skrzynia biegów: automatyczna

Podwozie/zawieszenie:

Liczba osi:                  2

Napęd:                                   na tył

Koła:                           tylne bliźniacze, przednie pojedyncze

ABS:                          TAK

Zawieszenie:               piórowe

Kabina:

Kabina dwumodułowa.

Liczba miejsc:             6   ( 1+1+4)

Fotele z mocowaniami do aparatów powietrznych - 4 szt.

Samochód w pełni sprawny, gotowy do działań ratowniczych. Zdjęcia pojazdu znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Cena wywoławcza: 35 000 zł (słownie złotych: trzydzieści  pięć tysięcy 00/100).

Przetarg odbędzie się 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek), o godzinie 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, sala nr 16 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
 1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, przedłożenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 2. w przypadku osób prawnych – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, w tym również aktualnych wypisów z właściwego rejestru sądowego dotyczących wspólników podmiotu, a będących również osobami prawnymi, stosownych pełnomocnictw, okazanie dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
 3. w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopi umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) każdego ze wspólników spółki, kopie decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON poświadczonej za zgodność z oryginałem (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).
 1. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej oświadczenia czy samochód zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu samochodu z majątku wspólnego,
 2. w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej pełnomocnictwa.

 

Wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 4 stycznia 2021r. (poniedziałek), przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach nr: 52 8200 1034 2004 3400 0299 0014.

W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy gminy Fajsławice.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg nie podpisze umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia przetargu, wadium zostanie przez Gminę zatrzymane.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg i przystąpi do licytacji.

Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu (wyłonienia nabywcy).

Informacji w sprawie przetargu, w tym ewentualnych oględzin samochodu, udzielają:

Prezes OSP Siedliska Drugie - p. Sławomir Michalak, tel.  600 459 796,

Pracownik Urzędu Gminy Fajsławice – p. Adam Adamiak, tel./fax. 81 58 53 053, kom. 690 941 797.

Gmina Fajsławice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu jego otwarcia, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn.

Gmina Fajsławice zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

Gmina Fajsławice zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn(między innymi w przypadku, gdy zawarcie ważnej umowy sprzedaży będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedającego bądź z przyczyn nieznanych sprzedającemu w chwili przeprowadzenia przetargu), w terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy Fajsławice (w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży odszkodowanie) z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży pojazdu nie nastąpi z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności (między innymi na skutek odwołania czy też unieważnienia przetargu) wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości.

                                                                                              ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

                                                                                                    /-/ Mieczysław Paluch

Sporządził: J.K.

Grzegorz Kosierb

Zdjęcia (8)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:


Pozostałe