Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczy marki STAR 266

 • 16.12.2020, 11:49
 • Grzegorz Kosierb
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczy marki STAR 266
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego.

Wójt Gminy Fajsławice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczy marki  STAR 266–pojazd typu STRAŻ.

 

Parametry techniczne:

Marka:                        STAR    

Model:                        A266/3-576

Rok produkcji:           1984

Przebieg:                     59510   km

Kolor:                        czerwony

Dopuszczalna Masa Całkowita  DMC 10850 kg

Silnik:  

Pojemność                  6842 cm³     

Moc:                           110 kW

Paliwo:                       Olej napędowy (Diesel)

Zabudowa/Wyposażenie:

Zabudowa stalowa, zamykana roletami aluminiowymi.

Zbiornik wodny:        2500 l

Autopompa:               GZUT Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych SA

Skrzynia biegów:        MANUALNA

Podwozie/zawieszenie:

Liczba osi:                  3

Napęd:                                   na 3 osie x 2

Kabina:

Kabina dwumodułowa. 

Liczba miejsc:             6 (1+1+4)

 

Pojazd sprawny technicznie; zdjęcia pojazdu znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Cena wywoławcza: 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

Przetarg odbędzie się 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek), o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, sala nr 16 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
 1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, przedłożenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 2. w przypadku osób prawnych – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, w tym również aktualnych wypisów z właściwego rejestru sądowego dotyczących wspólników podmiotu, a będących również osobami prawnymi, stosownych pełnomocnictw, okazanie dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
 3. w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopi umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) każdego ze wspólników spółki, kopie decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON poświadczonej za zgodność z oryginałem (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).
 1. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej oświadczenia czy samochód zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu samochodu z majątku wspólnego,
 2. w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej pełnomocnictwa.

 

Wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 4 stycznia 2021r. (poniedziałek), przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach nr: 52 8200 1034 2004 3400 0299 0014.

W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy gminy Fajsławice.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg nie podpisze umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia przetargu, wadium zostanie przez Gminę zatrzymane.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg i przystąpi do licytacji.

Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu (wyłonienia nabywcy).

Informacji w sprawie przetargu, w tym ewentualnych oględzin samochodu, udzielają:

Prezes OSP Ksawerówka  -  Andrzej Pietraś   tel.  665 607 816,

Pracownik Urzędu Gminy Fajsławice – p. Adam Adamiak, tel./fax. 81 58 53 053, kom. 690 941 797.

Gmina Fajsławice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu jego otwarcia, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn.

Gmina Fajsławice zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

Gmina Fajsławice zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn(między innymi w przypadku, gdy zawarcie ważnej umowy sprzedaży będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedającego bądź z przyczyn nieznanych sprzedającemu w chwili przeprowadzenia przetargu), w terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy Fajsławice (w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży odszkodowanie) z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży pojazdu nie nastąpi z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności (między innymi na skutek odwołania czy też unieważnienia przetargu) wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości.

                                                                                              ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

                                                                                                    /-/ Mieczysław Paluch

Sporządził: J.K.

Grzegorz Kosierb

Zdjęcia (7)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:


Pozostałe