Zawiadomienie

 • 15.12.2020, 12:40
 • Grzegorz Kosierb
Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz.713)

 

zwołuję

XXIV sesję Rady Gminy Fajsławice

na 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Fajsławice i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Fajsławice,
 2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Fajsławice na rok 2021,
 3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Fajsławice na rok 2021,
 4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 5. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Fajsławice”,
 6. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok,
 8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023

    7. Wolne wnioski i informacje.

    8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe