Zawiadomienie

 • 18.11.2020, 14:14
 • Grzegorz Kosierb
Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz.713)

 

zwołuję

XXIII sesję Rady Gminy Fajsławice

na 25 listopada 2020 roku (środa) o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

        Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
 • w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok,
 • w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023,
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe