Kolejne ograniczenia w Funkcjonowaniu Urzędu Gminy Fajsławice

  • 12.10.2020, 14:21
  • Grzegorz Kosierb
Kolejne ograniczenia w Funkcjonowaniu Urzędu Gminy Fajsławice
Zarządzenie Nr 59.2020 Wójta Gminy Fajsławice z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Fajsławice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z ochroną stanu bezpieczeństwa, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19, od dnia 13 października 2020 r. ograniczam funkcjonowanie Urzędu Gminy Fajsławice wyłącznie do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

2. Wszelkie informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych, będą udzielane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. W sprawach uzasadnionych szczególnie ważnym interesem indywidualnym lub publicznym dopuszczam możliwość załatwienia sprawy w drodze osobistej wizyty w Urzędzie, po uprzednim umówieniu z właściwym pracownikiem, z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności, w tym środków ochrony osobistej i odpowiedniej odległości pomiędzy rozmówcami.

4. Warunki osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie, w tym czas, miejsce wizyty i środki ostrożności będą ustalane w formach wskazanych w ust. 2.

§ 2. Korespondencję należy przekazywać do Urzędu pocztą, drogą elektroniczną, na adres: [email protected] i za pomocą platformy e-PUAP.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz stronach: https://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu i www.gminafajslawice.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Fajsławice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Sporządził: Jacek Kęcik, 81 58 53 055

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe