ZARZĄDZENIE Nr 55.2020 Wójta Gminy Fajsławice z dnia 28 września 2020 r.

  • 28.09.2020, 13:25
  • Grzegorz Kosierb

w sprawie: konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) i uchwały nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Fajsławice zarządza, co następuje:

 

§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Fajsławice.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje będą miały formę pisemnego wyrażenia opinii na temat projektu.

2. Termin na wyrażenie opinii upływa 12 października 2020r. (poniedziałek).

3. Opinie należy składać pisemnie (pocztą na adres Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107) oraz drogą elektroniczną: przez platformę e-PUAP lub e-mailem, na adres: [email protected].

§ 3. Treść projektu programu znajduje się na stronie internetowej www.fajslawice.eu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fajsławice http://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Fajsławice.

§ 4. 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o formie, terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział w konsultacji.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jak również ich brak, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.

3. Informacje o konsultacjach i ich wynikach zostaną opublikowane w sposób opisany w § 3.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy Fajsławice oraz inspektorowi do spraw promocji gminy, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 55.2020

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 28 września 2020 r.

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 

Wstęp

 

Nadrzędnym celem Gminy Fajsławice jest rozwój i poprawa warunków życia jej mieszkańców. Znaczący wpływ na to ma aktywna działalność organizacji pozarządowych, spajających i aktywizujących społeczność lokalną. Dla bieżącej pracy organizacji pozarządowych istotne znaczenie ma wymiana doświadczeń oraz ich współpraca z organami Gminy. Efektem współpracy powinno być optymalne wykorzystanie środków budżetowych Gminy oraz środków własnych organizacji pozarządowych.

Program ma służyć: budowaniu partnerstwa między organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” a samorządem gminy, zwiększeniu wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie i poprawianie jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe, poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych oraz zlecanie zadań publicznych na zasadach zawartych w ustawie.

Program jest wyrazem polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych, zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Gminy, opartej na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i jawności.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,            wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zwany dalej „Programem”, jest elementem długofalowej strategii rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie realizowanej lokalnej polityki społecznej.

Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 2

1.  Celem głównym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.

2.  Celami szczegółowymi Programu są:

1)  tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;

2)  budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

3)  prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców;

4)  uzupełnienie działań gminy w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe;

5)  zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

6)  realizacja postanowień Strategii Rozwoju Gminy Fajsławice.

 

Rozdział 3

Zakres przedmiotowy

§ 3

Przedmiotem współpracy organów Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest:

1)  podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;

2)  tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;

3)  określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

4)  konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności  statutowej tych organizacji.

 

Rozdział 4

Zasady współpracy

§ 4

Współpraca Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami           wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy realizowana jest w oparciu o zasady:

1)  pomocniczości, zgodnie z którą gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2)  suwerenności stron – oznacza respektowanie podmiotowości i niezależności względem siebie podmiotów Programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3)  partnerstwa, zgodnie z którą organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, tworzeniu Programów oraz w wykonywaniu zadań publicznych;

4)  efektywności, w myśl której Gmina i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych;

5)  jawności, zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań publicznych.

 

 

 

 

Rozdział 5

Formy współpracy

§ 5

1.  Gmina Fajsławice realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

2.  Współpraca ta może odbywać się w formach: finansowej i pozafinansowej.

3.  Współpraca w formie finansowej obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych poprzez:

1)  powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2)  wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4.  Współpraca w formie pozafinansowej obejmuje:

1)  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków w tym poprzez:

a)  przekazanie ważnych informacji na stronie internetowej Gminy Fajsławice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fajsławice;

b)  uzgodnienie kształtu listy zadań priorytetowych, spośród zadań publicznych, określonych w art.4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)  udział organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działaniach programowych samorządu;

3)  tworzenia wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym;

4)  udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

5)  doradztwo i pomoc formalno-prawna;

6)  udzielenia rekomendacji stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które ubiegają się o dofinansowanie zadań z innych źródeł pozabudżetowych.

 

§ 6

1.  Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom            wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

2.  Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

Rozdział 6.

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 7

1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkursy powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia. 

2. W skład komisji konkursowych wchodzi od trzech do pięciu osób powołanych spośród pracowników Urzędu Gminy Fajsławice oraz osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

3. Kandydatów na członków Komisji konkursowej organizacje zgłaszają Wójtowi pisemnie od dnia ogłoszenia do dnia dokonania zgłoszeń zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej z zastrzeżeniem, że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

4. W przypadku, gdy żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej lub osoby, które zostały wskazane nie wezmą udziału w pracach lub są to osoby podlegające wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy, to skład komisji zostanie uzupełniony spośród pracowników Urzędu Gminy.

5. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria zawarte
w art. 15 ust. 1 ustawy. 

6. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od 0 do 5.

7. Sumę punktów od całego składu komisji wpisuje się do oferty w rubryce " Adnotacje urzędowe”.

8. Z prac komisji konkursowej sporządzany jest protokół. 

9. Przeprowadzoną przez komisję konkursową ocenę ofert oraz propozycję rozstrzygnięcia konkursu zawarte w protokole przedstawia się Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji. 

 

Rozdział 7

Priorytetowe zadania publiczne

§ 8

W 2021 roku Gmina Fajsławice będzie wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy realizację następujących zadań:

1)  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez:

a)  promowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

b)  udział w zawodach sportowych w piłce nożnej, tenisie stołowym i szachach,

c)  organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych.

2)  Wspieranie kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Rozdział 8

Okres realizacji Programu

§ 9

Okres realizacji Programu trwa od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Rozdział 9

Sposób realizacji Programu

§ 10

1.  Za realizację Programu ze strony Gminy odpowiadają:

1)  Rada Gminy Fajsławice w zakresie:

a)  uchwalania dokumentów strategicznych i operacyjnych kształtujących współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

b)  nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

c)  utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami stałymi, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy realizującymi zadania w obszarach będących jednocześnie obszarami działalności komisji;

d)  ustalania w ramach rocznych programów współpracy priorytetowych zadań publicznych przewidzianych do realizacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

2)  Wójt Gminy Fajsławice, w zakresie:

a)  dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie Gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)  kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań pod względem finansowym i merytorycznym;

3)  koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi powołany przez Wójta Gminy Fajsławice w zakresie:

a)  koordynowania współpracy,

b)  utrzymania bieżących kontaktów pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

c)  inicjowania wspólnych przedsięwzięć;

d)  oceny wniosków organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy pod względem formalnym.

2.  W realizację Programu zaangażowane będą działające na terenie Gminy Fajsławice organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Rozdział 10

Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 11

1.  Na realizację Programu, w części dotyczącej zlecenia realizacji zadań publicznych, planuje się przeznaczyć nie mniej niż 160 000 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2.  Środki finansowe przekazywanie będą organizacjom pozarządowym oraz podmiotom            wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział 11

Sposób oceny realizacji Programu

§ 12

1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji, rozumianej jako planowane działanie, mające na celu ocenę realizacji wykonania Programu.

2. Celem ewaluacji za rok 2021 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji partnerstwa.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:

1) liczba ogłoszonych konkursów ofert;

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji pozarządowych;

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji pozarządowych;

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane;

5) wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;

6) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizacje pozarządowe

4.  Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu w trakcie roku budżetowego mogą być zgłoszone Wójtowi Gminy Fajsławice podczas spotkań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz bezpośrednio koordynatorowi ds. współpracy.

5.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do informowania Gminy o przebiegu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

 

Rozdział 12

Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§ 13

1. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. powstał na bazie Programu współpracy na 2020 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze  znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2021.

2. Tworzenie Programu przebiegało w następujący sposób:

1) opracowanie projektu Programu;

2) skierowanie projektu Programu do konsultacji, których szczegóły określa uchwała Nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w trybie pisemnego wyrażania opinii na temat projektu w terminie od 28 września do 12 października 2020r. Z przebiegu konsultacji sporządzony został protokół zawierający informację o formie, terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział w konsultacjach.

3) przedłożenie projektu Programu Radzie Gminy;

4) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu przez Radę Gminy.

 

 

Sporządził: JK.

 

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe