PROGRAM DZIAŁANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W FAJSŁAWICACH NA LATA 2021-2024

Załącznik do umowy określającej
warunki organizacyjno-finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Fajsławicach


PROGRAM DZIAŁANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W FAJSŁAWICACH NA LATA
2021-2024


MISJA:
Gminna Biblioteka Publiczna w Fajsławicach, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.), oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.H Łopacińskiego w Lublinie.
Zgodnie ze Statutem GPB w Fajsławicach:
1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Fajsławice, a terenem działania obszar Gminy Fajsławice.
2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Fajsławice.
3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Fajsławice.
4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
Misją biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;
4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy;
6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy;
7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.


WIZJA:
W 2020 r. Biblioteka zmieniła swoją siedzibę główną przenosząc się do nowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach. Nowoczesne wnętrze oraz piękna aranżacja wokół biblioteki, plac zabaw oraz miejsce do odpoczynku, to nie tylko nowa jakość dla poszukujących dobrej książki, ale także możliwość stworzenia z Biblioteki centrum społeczności lokalnej. Głównym celem na najbliższe lata będzie więc wykreowanie nowego wizerunku Biblioteki, jako miejsca do ciekawych spotkań, dyskusji, poszukiwania, wymiany doświadczeń oraz wypoczynku i relaksu. W tym celu potrzebne jest przystosowanie biblioteki do zmian otoczenia, które polegają na uświadamianiu nowych potrzeb użytkowników oraz dostosowaniu do nich nowej oferty usług i sposobu funkcjonowania, a także współpracy z różnymi instytucjami.


CELE:
Założenie profilu Gminnej Biblioteki Publicznej w mediach społecznościowym FACEBOOK, które miałoby za zadanie :
- poprawę jakości usług bibliotecznych oraz wzbogacenie oferty kierowanej do użytkowników
-pozyskać nowych czytelników
-budować pozytywny wizerunek biblioteki i pozyskiwać potencjalnych sponsorów - informować o imprezach czytelniczych, wystawach różnego typu, dostępnych
nowościach;
❖ Bookcrossing czyli BIBLIOTECZKA DLA MIESZKAŃCÓW jako forma zwiększania dostępności do zasobów czytelniczych. Pomysł polegałby na udostępnieniu regału lub półki, na której mieszkańcy mogliby zostawiać własne książki, które już przeczytali i chcą się nimi podzielić. Ową Biblioteczkę Dla Mieszkańców należałoby umieścić w miejscu często uczęszczanym przez mieszkańców gminy np.: Urzędzie Gminy, Ośrodku Zdrowia, Bibliotece Gminnej;
❖ Orientacja na klienta ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb i zainteresowań zwłaszcza informacyjnych;
❖ Organizowanie wystaw lokalnych działaczy, artystów: wystawy obrazów, fotografii, malarstwa;
❖ Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Fajsławic, Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, zorganizowanie spotkań autorskich z lokalnymi działaczami wydającymi swoje prace autorskie;
❖ Gromadzenie materiałów tematycznych (związanych np. z lokalnym zielarstwem): książki, czasopisma, wycinki prasowe, widokówki, fotografie;
❖ Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury można zorganizować arteterapie, czyli zajęcia plastyczne za pomocą, których uczestnik ma możliwość wyrazić siebie;
❖ PYSZNIE DLA KAŻDEGO: stworzenie w bibliotece przestrzeni wymiany kulinarnych przepisów;
❖ Umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek poprzez usługę wypożyczeń międzybibliotecznych; informowanie o zbiorach dostępnych w innych bibliotekach; wiąże się z tym ścisła współpraca z Powiatową Biblioteką w Krasnymstawie; Korzystanie z systemu Academica-polski system cyfrowych wypożyczeń
międzybibliotecznych polegający na przesyłaniu publikacji drogą cyfrową;
❖ Zachęcenie do korzystania z kolekcji cyfrowych np. Biblioteki Narodowej POLONA, Biblioteki Cyfrowej UMCS, Biblioteki Cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej KUL-u, Rolniczej Biblioteki Cyfrowej, Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, Otwórz Książkę. Jest to szczególnie przydatne w dobie ograniczeń pandemicznych;
❖ BIBLIOTEKA NA WYNOS jako promocja czytelnictwa i sposób dotarcia do użytkowników, którzy z różnych powodów nie są w stanie korzystać ze standardowych usług, jest to forma wyjścia naprzeciw czytelnikom. Miałaby ona polegać na udostępnieniu zasobów bibliotecznych np. w Urzędzie Gminy, raz w tygodniu, np. w czwartek. Mieszkańcy gminy mogli by skorzystać z usługi wypożyczenia książki ‘’przy okazji’’;
❖ Komputeryzacja biblioteki, wprowadzenie czytnika kodów, cyfryzacja zbiorów bibliotecznych. Ułatwiłoby to dostęp do zasobów bibliotecznych;
❖ Pozyskiwanie środków finansowych i branie udziału w różnego rodzaju inicjatywach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki w celu pozyskania dotacji na rozwój biblioteki i czytelnictwa np.: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025;
❖ Branie udziału w różnego rodzaju konkursach ogłaszanych przez Fundacje wspierające rozwój czytelnictwa i szeroko pojętej kultury np.: Kraszewski Komputery dla Bibliotek; akcja Czytam Sobie;
❖ Zakup rzutnika i wykorzystanie go do np.: organizowania akcji Czytam Sobie w Bibliotece dla dzieci w wieku przedszkolnym, czytanie bajek z okazji
Dnia Dinozaura, Dnia Misia, Dnia Ptaków, Dnia Szczęścia;
❖ Pomoc dla Seniorów i nie tylko, przy wyszukiwaniu informacji, założeniu maila itd. aby wspomóc rozwój zdolności informacyjnych oraz zapobiec wykluczeniu ze
społeczeństwa informacyjnego;
❖ Stworzenie miejsca wymiany poglądów, opinii i doświadczeń na temat przeczytanej pozycji (Dyskusyjny Klub Książki)
❖ Szkolenie pracowników w celu podniesienia jakości i dostępności usług bibliotecznych, korzystanie z fachowych czasopism typu Biblioteka 3.0;
❖ Wspierać proces ustawicznego kształcenia się przez całe życie proponując coraz to nowsze pozycje czytelnicze dostosowane do potrzeb użytkowników biblioteki; ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ- czytelnik przedstawia swoje pola zainteresowań, dzięki dostępnej literaturze osoba ma możliwość nieustannie rozwijać swoje pasje;
❖ Organizacja kącika dla najmłodszych (stolik i krzesła), w której mogłyby usiąść i pokolorować, pograć w gry planszowe, poukładać puzzle
❖ Organizowanie konkursów np.: CZYTELNIK ROKU, nagroda za wypożyczenie największej liczby książek;
❖ Zachęcenie do korzystania z e-usługi OMNIS pozwalającej przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;
❖ Zachęcenie młodzieży do korzystania z serwisu Wolne Lektury

PODSUMOWANIE
Rola oraz zakres działań biblioteki nieustannie się zmieniają, zmieniają się również oczekiwania i potrzeby czytelników. Dlatego też, zadaniem biblioteki będzie wyjście naprzeciw czytelnikowi i dostosowanie do oczekiwań odbiorcy, oraz stworzenie pozytywnego wizerunku biblioteki, aby każdy mieszkaniec mógł regularnie z chęcią odwiedzać instytucję jaką jest biblioteka.

Justyna Zając