SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW:

Obecnie z zabudowy jednorodzinnej zbiórka odpadów dokonywana jest w : pojemnik + worki. Mieszkańcy deklarujący zbieranie odpadów w sposób selektywny muszą segregować je w następujący sposób:

- niebieski worek – na papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

- zielony worek – na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła,

- żółty worek – na metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych,

- brązowy worek – na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

- pojemnik – odpady zmieszane.

 

 

Mieszkańcy mają obowiązek aktualizacji danych w deklaracji – złożenie korekty w terminie 14 dni w przypadku zmiany liczby osób (np.: zgonu osoby, narodzin dziecka, wprowadzenia się lub wyprowadzenia domownika).

 

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MISZKAŃCY:

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, (w tym również podmioty prowadzące działalność gospodarczą) a wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór tych odpadów. Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Fajsławice.

Właściciele nieruchomości mieszanych (czyli posiadających część zamieszkałą i niezamieszkałą) zobowiązani są do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty do Gminy, natomiast z części niezamieszkałej, zobowiązani są do posiadania umowy z podmiotem bezpośrednio świadczącym usługę.

 

 

Załączone pliki: