Władze Urzędu

Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy sprawuje

Janusz Pędzisz

tel: 81 585 30 29

kom. 883 166 677

e-mail: [email protected]

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1)  reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2)  prowadzenie bieżących spraw gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek  organizacyjnych gminy oraz wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5)  zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu i przez jego pracowników,

6)  koordynowanie działalności i współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

7)  rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, dotyczących w szczególności podziału zadań i kompetencji oraz ich realizacji,

8)  wydawanie decyzji i zarządzeń z zakresu administracji publicznej,

9)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

11) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

12) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez obowiązujące przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.

 

 

Zastępca Wójta Gminy

Funkcję Zastępcy Wójta Gminy sprawuje

Mieczysław Paluch

 

kom. 690 975 236

e-mail: [email protected]

 

 Skarbnik Gminy

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje

Renata Mendel

 

tel: 81 585 3046

e-mail: [email protected]

 

Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu gminy oraz głównego księgowego Urzędu, organizuje gospodarkę finansową gminy, realizuje zadania związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz nadzoruje i koordynuje prace Referatu Finansowego Urzędu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)   organizacja i kierowanie pracą Referatu Finansowego,

2)   wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości, w tym:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

3)   przekazywanie pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektowaniem i wykonywaniem budżetu gminy,

4)   nadzór i kontrola nad realizacją budżetu gminy, dokonywanie analiz i bieżące informowanie Wójta o przebiegu realizacji budżetu gminy,

5)   dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania takiej kontrasygnaty,

6)   opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w sprawach związanych z gospodarką finansową Gminy,

7)   zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz na polecenie lub z upoważnienia Wójta.


 

Sekretarz

Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje

Jacek Kęcik

tel: 81 585 3055

e-mail: [email protected]

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)  zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania Urzędu,

2)  czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

3)  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

4)  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy,

5)  opracowywanie projektów: Statutu Gminy i statutów jednostek pomocniczych, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz projektów zmian tych dokumentów,

6)  przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,

7)  przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

8)  prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Fajsławicach,

9)  opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników Urzędu,

10) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,

11) przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie,

12) koordynowanie i organizowanie prac związanych z wyborami, spisami, referendami,

13) sporządzanie dokumentacji określonej w przepisach o zamówieniach publicznych,

14) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz na polecenie lub z upoważnienia Wójta