RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Fajsławice, adres: Urząd Gminy
   w Fajsławicach, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest kontaktować pod w/w adresem lub za pomocą email:
  [email protected];
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 4. W innych celach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są: obowiązujące przepisy prawa, realizacja umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 6. Dane osobowe będziemy przetwarzali do momentu zakończenia realizacji celów określonych
  w pkt 3 i pkt.4, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawa
  o rachunkowości, ordynacja podatkowa) lub do momentu odwołania zgody, gdy podstawą przetwarzania jest jej udzielenie.
 7. Państwa dane mogą zostać przekazane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
   z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Fajsławice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Fajsławice.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), z którym można kontaktować się
   w następujący sposób: 
   1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
   2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
   3. telefonicznie: (22) 531 03 00.  
 11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 12. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym fajslawice.eu

Informacje ogólne

Urząd Gminy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis fajslawice.eu. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych, gromadzonych za pośrednictwem serwisu fajslawice.eu jest Wójt Gminy Fajsławice, dane adresowe: Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice.

W Urzędzie Gminy Fajsławice wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych oraz korzystania z przysługujących użytkownikom serwisu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:

 • email na adres [email protected]
 • pisemnie na adres Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice.

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych

Podczas wizyty użytkownika w serwisie fajslawice.eu automatycznie zapisują się tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak, adres ip, adres url, typ urządzenia, typ przeglądarki, czas wizyty itp.

Pliki cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, laptop, urządzenie mobilne) osoby odwiedzającej serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Przetwarzanie danych

Podstawą przetwarzania danych jest:

 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Podstawą przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) jest zgoda. Użytkownik ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz w szczegółowych Klauzulach Informacyjnych dotyczących formularzy.

Wykorzystywanie danych

Logi systemowe przechowywane są przez okres 1 roku i służą jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerami serwisu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Wykorzystanie ciasteczek - mechanizm Cookies

Serwis fajslawice.eu wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę użytkownika serwisów oraz usprawniają działanie serwisów. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Jakie typy plików cookies są wykorzystywane w serwisie fajslawice.eu?

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
 • Cookies podmiotów trzecich jak:
  • Google LLC, z siedzibą w Stanach z Zjednoczonych (Google Analytics, maps.google.com);
  • YouTube LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych;
  • Vimeo, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (www.vimeo.com);
  • Altar Sp. z o. o. z siedzibą w Polsce (tłumacz języka migowego altar.com.pl).

Pliki te są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób korzystających z serwisu.

W jakich celach są wykorzystywane pliki cookies serwisu fajslawice.eu?

 • Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Statystycznych i analitycznych, pozawalają zrozumieć jak użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Zapisywania podejmowanych interakcji np. przesyłania formularzy znajdujących się na stronie.

Jak można zarządzać plikami cookies?

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień prywatności.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany takich ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Safari
 • Inne, nie wymienione powyżej przeglądarki: Informacji o zarządzaniu plikami cookies należy szukać w sekcji "Pomoc" w przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
 • Urządzenia mobilne typu telefon komórkowy lub tablet: Informacje o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego urządzenia.

Korzystanie z serwisu fajslawice.eu z wyłączonymi plikami cookies

Ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania z serwisu fajslawice.eu, ale w niektórych przypadkach może powodować utrudnienia np. w przypadku korzystania z formularzy.

Jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics?

Pliki cookies Google Analytics można zablokować w przeglądarkach instalując odpowiedni dodatek.

Wtyczki społecznościowe

Serwis fajslawice.eu korzysta z wtyczek portali społecznościowych:

 • firmy Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w Irlandii;
 • firmy Twitter Inc, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych;
 • firmy YouTube LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych;
 • firmy Instagram z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Użytkownik serwisu może uruchomić poszczególne przyciski portalów społecznościowych, otwierając okno z zaproszeniem do zalogowania się w danym serwisie społecznościowym. W takim przypadku na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Jeśli użytkownik nie kliknie tego przycisku lub nie będzie zalogowany w portalu społecznościowym, na komputerze użytkownika nie zostanie umieszczony plik cookie.

Jeśli użytkownik serwisu fajslawice.eu jest jednocześnie użytkownikiem danego portalu społecznościowego i jest zalogowany, po kliknięciu przycisku ta informacja zostanie przekazana do jego profilu w danym serwisie.

Cel i zakres zapisywania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez danego usługodawcę oraz związane z tym przysługujące użytkownikowi serwisów prawa i możliwości wprowadzenia ustawień w celu ochrony swojej prywatności można znaleźć w polityce ochrony prywatności wymienionych portali społecznościowych.

Odnośniki do innych stron internetowych

Serwis fajslawice.eu zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy - po przejściu do innego serwisu - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.